Walne, Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia

25 lutego 2010 1119 wyświetleń

Wielkość czcionki

W dniu 23.02.2010 roku dzięki uprzejmości władz miasta, w sali widowiskowo-kinowej Piast odbyło się Walne Zebranie Członków naszego stowarzyszenia, ze względu na kończącą się, trzyletnią kadencję Zarządu miało ono charakter sprawozdawczo-wyborczy, a co za tym idzie wysoką frekwencję bo w obradach uczestniczyło aż 80 członków.

Walne, Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia

Tradycyjnie już przewodniczącym obrad wybrano pana Jerzego Kozłowskiego, a jego zastępcą pana Jerzego Żołnę. Bez większych przeszkód zostały wybrane komisje: skrutacyjna i uchwał i wniosków, po czym rozpoczęto obrady.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia pani Krystyna Cuber przedstawiła szczegółowe sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu w roku 2009. Szczególny nacisk położyła na niewątpliwy sukces jakim jest uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego. W swoim wystąpieniu nawiązała również do tego, że organizacja nasza stale się rozwija, a dzięki staraniom zarządu, członkowie stowarzyszenia mogą korzystać z coraz ciekawszych form aktywności.

Pani prezes zwróciła również uwagę na to, że oprócz tradycyjnych imprez integracyjnych i wycieczek w ciągu ostatnich dwóch lat udało się zorganizować indywidualne zajęcia rehabilitacyjne dla członków stowarzyszenia, dzięki którym mają oni możliwość korzystania z usług rehabilitacyjnych, logopedycznych a także opiekuńczo-wychowawczych. Udało się także, nawiązać bliską współpracę z kilkoma organizacjami z terenu powiatu oraz spoza niego, jak choćby klub Offroad'owy Kajman z Katowic czy Lędzińska Federacja Przedsiębiorczych. Sprawozdanie Prezesa Zarządu stowarzyszenia zostało przyjęte niemal jednogłośnie (przy głosach wstrzymujących się członków Zarządu).

W dalszej części zebrania ustępujący Zarząd uhonorował niektórych członków pamiątkowymi dyplomami za ponadprzeciętne zaangażowanie w działalność stowarzyszenia.

Następnym punktem było przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności w roku 2009, odczytane przez skarbnika, panią Grażynę Cyganik., z którego wynika iż najpoważniejszy udział w finansowaniu działalności stowarzyszenia, wynoszący ok. 35 000 zł, miało miasto Lędziny. Kolejne źródła finansowania to środki otrzymane ze: starostwa powiatowego - ok. 15 500 zł, PFRON'u - 6 200 zł oraz składek członkowskich ok. 7 200 zł. Stan kasy wynosi 2 100 zł. Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie, po czym przewodniczący spotkania zarządził głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi. W głosowaniu jawnym Walne Zgromadzenie niemal jednogłośnie (przy głosach wstrzymujących Zarządu) udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi, wystawiając tym samym pozytywną ocenę jego pracy w okresie ostatnich trzech lat. Jednogłośnie przyjęto również projekt budżetu na rok 2010 zakładający wydatki na poziomie ok. 66 200 zł. Ustalono również, że wybór nowego Prezesa Zarządu nastąpi w głosowaniu jawnym. Pierwszym spornym punktem zebrania była propozycja pani Krystyny Cuber dotycząca ograniczenia liczebności członków Zarządu z pięciu do trzech. Ostatecznie w glosowaniu jawnym propozycja ta została odrzucona. Kolejnym punktem obrad był wybór nowego prezesa oraz pozostałych członków zarządu. Padły dwie kandydatury - pani Krystyny Cuber - dotychczasowego prezesa oraz pana Jerzego Wodzisza - dotychczasowego wiceprezesa. W jawnym głosowaniu 62 głosami, walne zebranie wybrało panią Krystynę Cuber na nowego prezesa Zarządu, pan Wodzisz otrzymał głosów 15. Następnie dokonano wyboru pozostałych członków zarządu, padły kandydatury panów: Jerzego Wodzisza, Piotra Szydłowskiego oraz Tomasza Szwedo, którzy zgodzili się kandydować. W związku z rezygnacją pani Grażyny Cyganik z funkcji skarbnika i z pracy w Zarządzie w kolejnej kadencji, zaistniała potrzeba wybrania osoby uzupełniającej liczbę osób w Zarządzie do pięciu. Okazało się to zadaniem bardzo trudnym, mimo zdecydowanie negatywnej reakcji na propozycję zmniejszenia liczebności Zarządu żaden z członków stowarzyszenia nie chciał się podjąć tego zadania. Wreszcie, po gorącej, kilkunastominutowej dyskusji wśród osób zebranych na sali, pan Stefan Bogacki zgodził się kandydować na to stanowisko, a jego kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Ostatecznie do nowego Zarządu Stowarzyszenia weszły następujące osoby: Krystyna Cuber, Stefan Bogacki, Jerzy Wodzisz, Piotr Szydłowski oraz Tomasz Szwedo. Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie: Bożena Bielas, Janusz Dolata, Roman Kałuża.

Po wystąpieniu nowej prezes Krystyny Cuber rozwinęła się ciekawa dyskusja. Tomasz Szwedo zwrócił uwagę zebranych na fakt, iż w naszym powiecie nie ma jeszcze żadnej organizacji sportowej, ani tym bardziej żadnego klubu sportowego, które dawałyby osobom z niepełnosprawnościami możliwość uprawienia jakiegokolwiek sportu. Może warto byłoby podjąć w tym kierunku konkretne starania? Stwierdził też, iż zapoczątkowana w zeszłym roku i koordynowana przez niego akcja "Przyjmę - oddam" nie przynosi, jak dotąd, spodziewanych rezultatów. Wciąż niewiele osób niepełnosprawnych wymienia pomiędzy sobą ,bądź przekazuje innym niepotrzebny sprzęt rehabilitacyjny.

Ryszard Kucz poruszył "odwieczny" problem zbyt małej liczby autobusów niskopodłogowych kursujących na trasach do Tychów, Bierunia czy Bojszów, a także fakt braku ich zaznaczenia na rozkładach jazdy. Radny Jerzy Żołna zapewnił go, iż na najbliższej sesji Rady Miasta wystąpi z odpowiednim wnioskiem i będzie tę sprawę osobiście pilotował. Na tym zakończono obrady Walnego Zebrania członków Lędzińskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, a nowe władze ukonstytuowały się po kilku dniach w następujący sposób:

Zarząd: Prezes: Krystyna Cuber Wiceprezes: Stefan Bogacki Członkowie zarządu: Jerzy Wodzisz, Piotr Szydłowski, Tomasz Szwedo Komisja Rewizyjna: Przewodniczący: Bożena Bielas Członkowie: Janusz Dolata, Roman Kałuża

Podziel się z innymi:

Twitter Facebook Google+