Wielkość czcionki

Regulamin uczestnictwa w imprezach oraz zajęciach rehabilitacyjnych organizowanych przez Lędzińskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin

Każdy członek zwyczajny ma prawo do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie według określonych poniżej zasad:

 1. Pierwszeństwo udziału w każdej formie działalności Stowarzyszenia mają członkowie legitymujący się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz ich niezbędni opiekunowie.
 2. W przypadku imprez o ograniczonej liczbie miejsc decyduje kolejność zgłoszenia z zachowaniem zasady z pkt. 1
 3. Za bezpieczeństwo osób nieletnich biorących udział w każdej z form działalności Stowarzyszenia oraz za wszelkie szkody przez nich wyrządzone odpowiadają ich prawni opiekunowie.
 4. Osoby nieletnie biorące udział w jakiejkolwiek formie działalności Stowarzyszenia muszą pozostawać pod opieką prawnego opiekuna lub osoby dorosłej wskazanej przez niego na piśmie.
 5. Najbliższa rodzina członka Stowarzyszenia, tj. żona, mąż, rodzice, dzieci, rodzeństwo ma prawo do udziału w imprezach i innych formach działalności Stowarzyszenia z zachowaniem pkt. 1 i pkt. 2.

Regulamin Pracy Zarządu Lędzińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin

§ 1

Zarząd Lędzińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia:

 • kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania,
 • działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego regulaminu,
 • zajmuje się pozyskiwaniem funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia,
 • reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz,
 • za swoją pracę odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 2

 • Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków i liczy od trzech do pięciu osób.
 • W skład zarządu wchodzą: prezes, wiceprezes i trzech członków.
 • Prezes i pozostali członkowie zarządu wybierani są na walnym zebraniu.
 • Na pierwszym posiedzeniu zarząd wybiera ze swego grona wiceprezesa.
 • Kadencja zarządu trwa trzy lata i kończy się z chwilą wyboru nowego zarządu przez Walne Zebranie Członków.
 • Jeżeli w trakcie trwania kadencji zmniejszy się liczba członków zarządu, to zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

Do składania oświadczeń woli i zaciągnięcia zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, zgodnie z zapisami Statutu.

§ 3

Zadania zarządu:

 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych w tym regulaminów,
 • opracowywanie i przedstawianie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności po zakończeniu roku obrachunkowego,
 • prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 • opracowywanie preliminarza budżetowego zatwierdzanego uchwałą przez Walne Zebranie Członków,
 • uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
 • podejmowanie uchwał w sprawach nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 • określanie wysokości składki członkowskiej,
 • zawieranie porozumień o współpracy z innymi organizacjami i instytucjami,
 • zarządzanie majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełnianie swoich obowiązków przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków i regulaminów,
 • wykonywanie zaleceń organu przeprowadzającego kontrolę,
 • udzielanie kontrolującym oraz Walnemu Zebraniu Członków wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawianiem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli Stowarzyszenia,
 • opracowywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy i składanie ich na Walnym Zebraniu Członków,
 • przedkładanie corocznie Walnemu Zebraniu Członków do rozpatrzenia i zatwierdzenia planu finansowo-ekonomicznego oraz programu działalności gospodarczej Stowarzyszenia - zaopiniowanych uprzednio przez Komisję Rewizyjną.

§ 4

Kompetencje i obowiązki zarządu:

 • przygotowywanie niezbędnych materiałów, projektów uchwał, regulaminów, apeli i oświadczeń Walnego Zebrania Członków,
 • proponowanie zmian w statucie Stowarzyszenia,
 • proponowania kandydatów do władz Stowarzyszenia w wyborach uzupełniających,
 • udzielanie wszelkich wyjaśnień w zakresie przedstawionego sprawozdania i prowadzonej działalności,
 • zarząd występuje z wnioskiem o postawienie Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania, przygotowuje propozycję przeprowadzenia likwidacji i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia,
 • zarząd występuje z propozycją wyznaczenia likwidatora Stowarzyszenia.

§ 5

Kompetencje zarządu w sprawach członkowskich:

 • przyjmowanie członków zwyczajnych Stowarzyszenia na zasadach określonych w statucie,
 • podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
 • przyjmowanie oświadczeń członków o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
 • wykluczanie za pomocą uchwały członków ze Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
 • występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskami we wszystkich innych sprawach członków i Stowarzyszenia. proponowania kandydatów do władz Stowarzyszenia w wyborach uzupełniających

§ 6

Zebrania zarządu:

 • zebranie zarządu zwołuje prezes bądź osoba przez niego upoważniona,
 • w zebraniach mogą brać udział pełnomocnicy zarządu, przewodniczący komisji rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek z głosem doradczym oraz goście zaproszeni przez prezesa Stowarzyszenia,
 • z posiedzeń zarządu sporządza się protokół, który zawiera porządek obrad, imiona i nazwiska oraz funkcje obecnych członków zarządu i innych osób obecnych na zebraniu, liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdanie członka w danej kwestii (protokół podpisują wszyscy obecni na zebraniu członkowie zarządu)
  • zarząd prowadzi rejestr uchwał,
  • uchwały zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków, w sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa, na podstawie uchwały pełnego składu zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym,
 • w przypadkach niecierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego, za pomocą poczty elektronicznej bądź ustalenia korespondencyjnego, z dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich członków zarządu,
 • w razie konfliktu interesów Stowarzyszenia z interesami poszczególnego członka zarządu, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy i żądać zaznaczenia tego w protokole,
 • W przypadku niezastosowania się członka zarządu do wymogów zapisów statutowych, zarząd jest obowiązany dla dobra Stowarzyszenia wyłączyć tego członka od udziału w posiedzeniu zarządu.

§ 7

Obowiązki osób pełniących funkcje w zarządzie:

 • Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 • Wiceprezes Stowarzyszenia kieruje organizacją imprez integracyjnych oraz zastępuje prezesa w jego obowiązkach.
 • Członkowie Zarządu:
  • członek zarządu ds. realizacji zadań pożytku publicznego: organizuje pracę zarządu i odpowiada za realizację zadań z zakresu pożytku publicznego, przygotowuje oferty konkursowe, sporządza sprawozdania. opisuje faktury i rachunki, prowadzi dokumentację Stowarzyszenia i przygotowuje oficjalne pisma (prośby, podziękowania itp.)
  • członek zarządu ds. marketingu i dokumentacji prac zarządu: prowadzi dokumentację posiedzeń zarządu i zebrań członków stowarzyszenia. przygotowuje projekty uchwał zarządu, sporządza listy obecności na zajęcia rehabilitacyjne i integracyjne oraz zajmuje się prowadzeniem strony internetowej Stowarzyszenia
  • Członek zarządu ds. finansowo-księgowych: odpowiada za sprawy finansowe Stowarzyszenia, zbieranie składek członkowskich, sporządza raporty kasowe, prowadzi ewidencję członków Stowarzyszenia.
 • Członkowie Zarządu wykonują także dodatkowe zadania według podziału dokonanego przez prezesa oraz wynikające ze stosownych przepisów prawnych: ze statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków i zarządu oraz regulaminów.

§ 8

Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia

Zarząd zwołuje walne:

 • w terminie i w sposób określony w statucie,
 • z własnej inicjatywy,
 • na wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych,
 • na żądanie komisji rewizyjnej.

§ 9

Zarząd używa podłużnej pieczęci z określeniem nazwy i siedziby Stowarzyszenia oraz logo. Członkowie pełniący funkcje w zarządzie posługują się pieczątkami imiennym.

§ 10

W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje zarząd kierując się postanowieniami statutu bądź innymi przepisami prawa.

§ 11

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Regulamin został przyjęty dnia 24 lutego 2015 r. uchwałą nr 06/02/2015. Walnego Zebrania Członków Lędzińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin.

REGULAMIN WEWNĘTRZNY
Lędzińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin

KRS: 0000005834
„SUBKONTO 1%”

Przyjęty Uchwałą Zarządu nr: 01/03/2015 w dniu 17.03.2015 r.

 1. Środki przekazywane stowarzyszeniu przez Urzędy Skarbowe w ramach odpisu 1% podatku dochodowego są własnością stowarzyszenia, które jest wyłącznym dysponentem otrzymanych środków.
 2. O otwarcie subkonta może ubiegać się tylko członek stowarzyszenia.
 3. Zarząd stowarzyszenia na pisemny wniosek osoby zainteresowanej otwiera subkonto 1% i bezpłatnie prowadzi jego obsługę.
 4. Na subkonto 1% przyjmowane są odpisy 1% podatku dochodowego przekazywane stowarzyszeniu przez urzędy skarbowe na podstawie imiennego wskazania osoby niepełnosprawnej oraz darowizny.
 5. Środki finansowe zgromadzone na subkoncie 1% mogą być wykorzystane wyłącznie na następujące cele:
  • zakup protez,
  • zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
  • zabiegi operacyjne.
 6. Informację o stanie subkonta beneficjent może otrzymać w biurze Stowarzyszenia.
 7. Zgromadzone na subkoncie środki są wypłacane na podstawie przedłożenia oryginału faktury wystawionej na płatnika: Lędzińskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin, ul. Hołdunowska 39/5, 43-143 Lędziny, NIP: 6462490438. Faktura musi być na odwrocie opisana przez beneficjenta pod względem merytorycznym.
 8. Środki finansowe z subkonta 1% zostaną przekazane na realizację celów statutowych stowarzyszenia w przypadku:
  • a)dobrowolnego przekazania części lub całości zgromadzonych środków,
  • b)rezygnacji z posiadania subkonta,
  • c)utraty statusu członka stowarzyszenia.
 9. W kwestii nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.