Wielkość czcionki

Ubezwłasnowolnienie to częściowe lub całkowite pozbawienie osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych. Ubezwłasnowolnienie następuje w formie orzeczenia sądowego. Jest wyrazem troski, pomocy i opieki wobec osób, które nie potrafią same się o siebie zatroszczyć w wystarczający sposób.

Ubezwłasnowolnienie całkowite -pozbawia możliwości dokonywania czynności prawnych

Ubezwłasnowolnienie częściowe -ogranicza zdolność do pewnych czynności prawnych

Postępowanie o ubezwłasnowolnienie

Wniosek taki może złożyć do sądu tylko określony w kodeksie postępowania cywilnego krąg osób; należą do niego: najbliższa rodzina i prokurator.

"Wniosek o ubezwłasnowolnienie składa się wg właściwości miejscowej zgodnej z miejscem zamieszkania(aktualnego pobytu) uczestnika (osoby, która ma być ubezwłasnowolniona).

We wniosku, należy napisać o jakie ubezwłasnowolnienie chodzi, czy o całkowite, czy o częściowe.

Wniosek należy złożyć w 4 egzemplarzach. Jako załącznik trzeba dołączyć zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia wydane przez lekarza psychiatrę z Poradni Zdrowia Psychicznego.

Taki wniosek składa tylko najbliższa rodzina: żona, wnuk, matka,ojciec, brat, siostra, córka, syn.

Jeżeli wnioskodawcą (tą osobą, która składa wniosek) jest:

  • mąż, żona: to należy dołączyć odpis skróconego aktu małżeństwa;
  • matka, ojciec: odpis skróconego aktu urodzenia uczestnika;
  • brat, siostra: odpis skrócony aktu urodzenia uczestnika i wnioskodawcy (jeżeli siostra jest mężatką, to akt małżeństwa);
  • córka, syn: odpis skrócony aktu urodzenia wnioskodawcy (jeżeli córka jest mężatką, to akt małżeństwa);
  • wnuk: akt urodzenia, bądź akt małżeństwa,

Opłata od wniosku wynosi 40,00 zł.

Do każdej sprawy są powołani: biegły sądowy psychiatra i psycholog.

Koszt wydania opinii to kwota 400-460 zł. (łącznie). Można ubiegać się o zwolnienie z opłaty.

Jednakże Sąd Okręgowy pozbawia uczestnika praw do czynności prawnych, ale samo wyznaczenie takiej osobie opiekuna prawnego to już należy do właściwości Sądu Rejonowego.

Po wydaniu postanowienia o ubezwłasnowolnieniu i po jego uprawomocnieniu, Sąd Okręgowy wysyła orzeczenie do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca pobytu i Sąd Rejonowy wzywa w pierwszej kolejności "wnioskodawcę", czy chce być opiekunem prawnym.

Więcej informacji: www.idn.org.pl/sonnszz/ubezwlasnowolnienie.htm

Do pobrania:
Wniosek o ubezwłasnowolnienie